விளம்பரங்கள்

Welcome To YarlSri FM

24h online WhatsApp Call : +94

YarlSri FMhttp://yarlsri.fm/

Song Request

Name :
Email :
Song :
Film :
Request :
Country :
 

FM Schedule

இலங்கை நேரம் - 9.00. PM 12.00 PM :என்றும் ராஜாவுடன்

இளையராஜாவின் பாடல்களோடு இணைந்து இருப்போம்....

ஐரோப்பா நேரம் - 07.30 PM - 10.30 PM :நிலாத்தூறல்

நீங்களும் நாங்களும் இணைந்து கேட்க்கும் இனிமையான பாடல்கள்....

இலங்கை நேரம் - 12.45 PM 1.00 PM :மதியநேர செய்திகள்

உண்மை தன்மையுடன் உற்று நோக்கும் உலகச் செய்திகள்.

இலங்கை நேரம் - 01.00 PM - 04.00 PM :இசைத்தென்றல்

இசையோடு கதை பேசுவோம் வாங்க.

இலங்கை நேரம் - 4.00 PM 6.45 PM :Filter Coffee

காப்பி குடிச்சிக்கிட்டே பேசலாம்.

இலங்கை நேரம் - 6.45 PM 7.00 PM :மாலை நேரச்செய்திகள்

மாலை வேளை நற்செய்திகள்.

இலங்கை நேரம் - 7.00 PM 9.00 PM :மாத்தியோசி

மாத்தி மாத்தி யோசிக்க .

இலங்கை நேரம் - 3.00 AM 5.00 AM :மலர்ந்தும் மலராதவை

அதிகாலையில் சுகமான கானங்கள் .

இலங்கை நேரம் - 9.00. PM 12.00 PM :என்றும் ராஜாவுடன்

இளையராஜாவின் பாடல்களோடு இணைந்து இருப்போம்....

ஐரோப்பா நேரம் - 07.30 PM - 10.30 PM :நிலாத்தூறல்

நீங்களும் நாங்களும் இணைந்து கேட்க்கும் இனிமையான பாடல்கள்....

இலங்கை நேரம் - 12.45 PM 1.00 PM :மதியநேர செய்திகள்

உண்மை தன்மையுடன் உற்று நோக்கும் உலகச் செய்திகள்..

இலங்கை நேரம் - 01.00 PM - 04.00 PM :இசைத்தென்றல்

இசையோடு கதை பேசுவோம் வாங்க.

இலங்கை நேரம் - 4.00 PM 6.45 PM :Filter Coffee

காப்பி குடிச்சிக்கிட்டே பேசலாம்.

இலங்கை நேரம் - 6.45 PM 7.00 PM :மாலை நேரச்செய்திகள்

மாலை வேளை நற்செய்திகள்.

இலங்கை நேரம் - 7.00 PM 9.00 PM :மாத்தியோசி

மாத்தி மாத்தி யோசிக்க .

இலங்கை நேரம் - 3.00 AM 5.00 AM :மலர்ந்தும் மலராதவை

அதிகாலையில் சுகமான கானங்கள் .

இலங்கை நேரம் - 9.00. PM 12.00 PM :என்றும் ராஜாவுடன்

இளையராஜாவின் பாடல்களோடு இணைந்து இருப்போம்....

ஐரோப்பா நேரம் - 07.30 PM - 10.30 PM :நிலாத்தூறல்

நீங்களும் நாங்களும் இணைந்து கேட்க்கும் இனிமையான பாடல்கள்....

இலங்கை நேரம் - 12.45 PM 1.00 PM :மதியநேர செய்திகள்

உண்மை தன்மையுடன் உற்று நோக்கும் உலகச் செய்திகள்..

இலங்கை நேரம் - 01.00 PM - 04.00 PM :இசைத்தென்றல்

இசையோடு கதை பேசுவோம் வாங்க.

இலங்கை நேரம் - 4.00 PM 6.45 PM :Filter Coffee

காப்பி குடிச்சிக்கிட்டே பேசலாம்..

இலங்கை நேரம் - 6.45 PM 7.00 PM :மாலை நேரச்செய்திகள்

மாலை வேளை நற்செய்திகள்..

இலங்கை நேரம் - 7.00 PM 9.00 PM :மாத்தியோசி

மாத்தி மாத்தி யோசிக்க.

இலங்கை நேரம் - 3.00 AM 5.00 AM :மலர்ந்தும் மலராதவை

அதிகாலையில் சுகமான கானங்கள்.

இலங்கை நேரம் - 9.00. PM 12.00 PM :என்றும் ராஜாவுடன்

இளையராஜாவின் பாடல்களோடு இணைந்து இருப்போம்.....

ஐரோப்பா நேரம் - 07.30 PM - 10.30 PM :நிலாத்தூறல்

நீங்களும் நாங்களும் இணைந்து கேட்க்கும் இனிமையான பாடல்கள்....

இலங்கை நேரம் - 12.45 PM 1.00 PM :மதியநேர செய்திகள்

உண்மை தன்மையுடன் உற்று நோக்கும் உலகச் செய்திகள்..

இலங்கை நேரம் 01.00 PM 04.00 PM :இசைத்தென்றல்

இசையோடு கதை பேசுவோம் வாங்க.

இலங்கை நேரம் - 4.00 PM 6.45 PM :Filter Coffee

காப்பி குடிச்சிக்கிட்டே பேசலாம்..

இலங்கை நேரம் - 6.45 PM 7.00 PM :மாலை நேரச்செய்திகள்

மாலை வேளை நற்செய்திகள்..

இலங்கை நேரம் - 7.00 PM 9.00 PM :மாத்தியோசி

மாத்தி மாத்தி யோசிக்க.

இலங்கை நேரம் - 3.00 AM 5.00 AM :மலர்ந்தும் மலராதவை

அதிகாலையில் சுகமான கானங்கள்.

இலங்கை நேரம் - 9.00. PM 12.00 PM :என்றும் ராஜாவுடன்

இளையராஜாவின் பாடல்களோடு இணைந்து இருப்போம்.....

ஐரோப்பா நேரம் - 07.30 PM - 10.30 PM :நிலாத்தூறல்

நீங்களும் நாங்களும் இணைந்து கேட்க்கும் இனிமையான பாடல்கள்....

இலங்கை நேரம் - 12.45 PM 1.00 PM :மதியநேர செய்திகள்

உண்மை தன்மையுடன் உற்று நோக்கும் உலகச் செய்திகள்..

இலங்கை நேரம் 01.00 PM 04 PM :இசைத்தென்றல்

இசையோடு கதை பேசுவோம் வாங்க.

இலங்கை நேரம் - 4.00 PM 6.45 PM :Filter Coffee

காப்பி குடிச்சிக்கிட்டே பேசலாம்..

இலங்கை நேரம் - 6.45 PM 7.00 PM :மாலை நேரச்செய்திகள்

மாலை வேளை நற்செய்திகள்..

இலங்கை நேரம் - 7.00 PM 9.00 PM :மாத்தியோசி

மாத்தி மாத்தி யோசிக்க.

இலங்கை நேரம் - 3.00 AM 5.00 AM :மலர்ந்தும் மலராதவை

அதிகாலையில் சுகமான கானங்கள்.

இலங்கை நேரம் - 9.00. PM 12.00 PM :என்றும் ராஜாவுடன்

இளையராஜாவின் பாடல்களோடு இணைந்து இருப்போம்.....

ஐரோப்பா நேரம் - 07.30 PM - 10.30 PM :நிலாத்தூறல்

நீங்களும் நாங்களும் இணைந்து கேட்க்கும் இனிமையான பாடல்கள்....

இலங்கை நேரம் - 12.45 PM 1.00 PM :மதியநேர செய்திகள்

உண்மை தன்மையுடன் உற்று நோக்கும் உலகச் செய்திகள்..

இலங்கை நேரம் 01.00 PM 4.00 PM :இசைத்தென்றல்

இசையோடு கதை பேசுவோம் வாங்க.

இலங்கை நேரம் - 4.00 PM 6.45 PM :Filter Coffee

காப்பி குடிச்சிக்கிட்டே பேசலாம்..

இலங்கை நேரம் - 6.45 PM 7.00 PM :மாலை நேரச்செய்திகள்

மாலை வேளை நற்செய்திகள்..

இலங்கை நேரம் - 7.00 PM 9.00 PM :மாத்தியோசி

மாத்தி மாத்தி யோசிக்க.

இலங்கை நேரம் - 3.00 AM 5.00 AM :மலர்ந்தும் மலராதவை

அதிகாலையில் சுகமான கானங்கள்.

இலங்கை நேரம் - 9.00. PM 12.00 PM :என்றும் ராஜாவுடன்

இளையராஜாவின் பாடல்களோடு இணைந்து இருப்போம்.....

ஐரோப்பா நேரம் - 07.30 PM - 10.30 PM :நிலாத்தூறல்

நீங்களும் நாங்களும் இணைந்து கேட்க்கும் இனிமையான பாடல்கள்....

இலங்கை நேரம் - 12.45 PM 1.00 PM :மதியநேர செய்திகள்

உண்மை தன்மையுடன் உற்று நோக்கும் உலகச் செய்திகள்..

இலங்கை நேரம் 01.00 PM 4.00 PM :இசைத்தென்றல்

இசையோடு கதை பேசுவோம் வாங்க.

இலங்கை நேரம் - 4.00 PM 6.45 PM :Filter Coffee

காப்பி குடிச்சிக்கிட்டே பேசலாம்..

இலங்கை நேரம் - 6.45 PM 7.00 PM :மாலை நேரச்செய்திகள்

மாலை வேளை நற்செய்திகள்.

இலங்கை நேரம் - 9.00. PM 12.00 PM :மாத்தியோசி

மாத்தி மாத்தி யோசிக்க.

இலங்கை நேரம் - 3.00 AM 5.00 AM :மலர்ந்தும் மலராதவை

அதிகாலையில் சுகமான கானங்கள் .

விளம்பரங்கள்

விளம்பரங்கள்